Between hope and despair

Galerie Forsblom Helsinki 2015 (photo Jussi Tiainen)
Galerie Forsblom Helsinki 2015 (photo Jussi Tiainen)
Galerie Forsblom Helsinki 2015 (photo Jussi Tiainen)
Galerie Forsblom Helsinki 2015 (photo Jussi Tiainen)
LIFE WITHIN Messinki, kuolleen eläimen jäänteet Brass, original substances of a dead animal 40,5 x 40cm 2014 (original photo Jussi Tiainen)
LIFE WITHIN
Messinki, kuolleen eläimen jäänteet
Brass, original substances of a dead animal
40,5 x 40cm
2014
(original photo Jussi Tiainen)
YOU TURNED ME INSIDE OUT Messinki, kuolleen eläimen jäänteet Brass, original substances of a dead animal 100 x 100cm 2014 (original photo Jussi Tiainen)
YOU TURNED ME INSIDE OUT
Messinki, kuolleen eläimen jäänteet
Brass, original substances of a dead animal
100 x 100cm
2014
(original photo Jussi Tiainen)
THE BATTLE FROM WHICH NO GAIN IS EXPECTED Messinki, kuolleen eläimen jäänteet Brass, original substances of a dead animal 200 x 300cm 2015
THE BATTLE FROM WHICH NO GAIN IS EXPECTED
Messinki, kuolleen eläimen jäänteet
Brass, original substances of a dead animal
200 x 300cm
2015
THE ONLY HORSE I EVER RODE Messinki, kuolleen eläimen jäänteet Brass, original substances of a dead animal 200 x 300cm 2015 (original photo Jussi Tiainen)
THE ONLY HORSE I EVER RODE
Messinki, kuolleen eläimen jäänteet
Brass, original substances of a dead animal
200 x 300cm
2015
(original photo Jussi Tiainen)
RITUAL OF EXISTENCE Messinki, kuolleen eläimen jäänteet Brass, original substances of a dead animal 49 x 49cm 2014 (original photo Jussi Tiainen)
RITUAL OF EXISTENCE
Messinki, kuolleen eläimen jäänteet
Brass, original substances of a dead animal
49 x 49cm
2014
(original photo Jussi Tiainen)
VIOLENT DREAMS Messinki, kuolleen eläimen jäänteet Brass, original substances of a dead animal 51,5 x 41,5cm 2014 (original photo Jussi Tiainen)
VIOLENT DREAMS
Messinki, kuolleen eläimen jäänteet
Brass, original substances of a dead animal
51,5 x 41,5cm
2014
(original photo Jussi Tiainen)
TO WHOM DO YOU BELONG? Messinki, kuolleen eläimen jäänteet Brass, original substances of a dead animal 100 x 100cm 2014 (original photo Jussi Tiainen)
TO WHOM DO YOU BELONG?
Messinki, kuolleen eläimen jäänteet
Brass, original substances of a dead animal
100 x 100cm
2014
(original photo Jussi Tiainen)
SOME BEAUTY IN IT ALL Messinki, kuolleen eläimen jäänteet Brass, original substances of a dead animal 100 x 100cm 2014
SOME BEAUTY IN IT ALL
Messinki, kuolleen eläimen jäänteet
Brass, original substances of a dead animal
100 x 100cm
2014
THE ECSTASY AND THE DECAY Messinki, kuolleen eläimen jäänteet Brass, original substances of a dead animal 40,5 x 58cm 2014
THE ECSTASY AND THE DECAY
Messinki, kuolleen eläimen jäänteet
Brass, original substances of a dead animal
40,5 x 58cm
2014